Poziția Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la evoluțiile recente din România privind receptarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016)

ORICELĂMURIRE PRIVIND CREDINŢA TREBUIE FĂCUTĂ ÎN

COMUNIUNE BISERICEASCĂ, NU ÎN DEZBINARE.

PozițiaSfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la evoluțiile recente din România privind receptarea Sfântului șiMarelui Sinod al Bisericii Ortodoxe

(Creta, 2016)

Încadrul ședinței de lucru a SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit sub președinția Preafericitului PărintePatriarh Daniel,îndata de 16 decembrie 2016, înSala Sinodalădin Reședința Patriarhală,s-a luat act cu mâhnire de evoluțiarecentă în România a reacțiilor negative referitoare lareceptarea Sfântului șiMarelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016).

PatriarhiaRomână a subliniat în mai multe rânduri faptul că „Sinoduldin Creta nu a formulat dogme noi, ci a mărturisit că Biserica Ortodoxă esteBiserica Una, Sfânta, Sobornicească și Apostolească a lui Hristos”și a îndemnat constant lapăstrarea păcii şi unității Bisericii cu toatăresponsabilitatea, cunoscut fiind cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur carespune că „nimic nu poatesupăra mai mult pe Dumnezeu decât dezbinarea Bisericii! Chiar de am săvârși mii de lucruri bune, noi cei care sfărâmăm pleroma bisericească nu suntem mai puțini vrednici de pedeapsă decât cei care au răstignit Trupul Său!” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola cătreEfeseni, 11, PG 62, 85).

Cutoate acestea, constatăm cu durere în suflet că, în mod pătimaş și dăunător, unele persoane răzvrătite au indus în eroare pe unii clerici şi credincioși afirmând în mod fals şi denigrator că Sinodul din Creta ar fiproclamat ecumenismul ca dogmă de credință, iar unii clerici, crezând acest neadevăr, au întrerupt în mod necanonic pomenireaierarhului lor, tulburând pacea şi unitatea Bisericii, prin atitudinea lordezbinătoare.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptulcă nici Sinodul din Creta şi niciun alt Sinod ortodox nu au declarat ecumenismul ca fiind dogmă de credință, după cum niciun Sinodortodox canonic nu a declarat vreodată ecumenismul cafiind „panerezie”. Prin urmare, acuzațiile aduse de contestatarii Sinodului din Creta sunt injuste, iresponsabile și dăunătoare pentru unitatea Bisericii.

Din punct de vedere ortodox, ecumenismul lucid nu este o nouădogmă de credinţă, ci o atitudine spirituală de dialog și cooperare între creștini, în locul polemiciipline de ură confesională și al confruntăriiviolente, care s-au manifestat secole de-a rândul în istoria creștinismului. Mișcarea ecumenică s-a născut,la începutulsecolului 20,când misionarii creștini occidentalipredicau Evanghelia iubirii necreștinilor din Africa şiAsia,în timp ce creștinii erau dezbinați în multe confesiuni creștine antagoniste,care se urau şi se contestau reciproc, atitudinea acestora nefiind o mărturie misionară pozitivă în fața altor religii și nici în fața societății civile. Participândla această mișcare de dialog între creștinii deconfesiuni diferite, Biserica Ortodoxă a considerat însă că refacerea unității creștinilor neortodocși dezbinați între ei de-a lungultimpului se poate realiza numai pe bazacredinței Bisericii nedespărțite a luiHristos, care este Biserica Ortodoxă, cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, pe care omărturisim în Crezul ortodox (niceo-constantinopolitan). În acestsens, Biserica Ortodoxă consideră că aduce în dialog cu alți creștini tocmai mărturiaBisericii celei Una a lui Hristos, de care aceştia s-au despărțit în timp prin deviere de la credinţa ortodoxă. Desigur, niciuncreștin ortodox nu este obligat să dialogheze sau să coopereze cu alți creștini dacă are teamă că-și pierde credința ortodoxă. În același timp, estenedrept să considerăm că toți creștinii ortodocși care dialoghează teologic și cooperează practic în viața societății cu creștini de altă confesiune sunt trădători ai Ortodoxiei. Uncreștin ortodox pașnic poate rămâne fidelOrtodoxiei fără a deveni fanatic, dacă mărturisește credința ortodoxă în dialog cu alți creștini, fără compromisuri.

De asemenea, Sfântul Sinod a luat act cu mirare de atitudinea necanonică şi agresivă a unor teologi și clerici (preoțiși ierarhi) dindouă Biserici Ortodoxe surori, de a veni în eparhiilePatriarhiei Române pentru acritica ierarhia acesteia și a instiga pe unii clerici și credincioșila neascultare față de ierarhii Bisericiinoastre. Din acest motiv, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române adecis ca săfie aduse la cunoștința întâistătătorilorBisericilor Ortodoxe surori (PatriarhiaMoscovei și Biserica Ortodoxă a Greciei) situațiile în care unii dintre preoţii şi ierarhii acestoradesfășoară în mod necanonic activitățiagresive şi turbulente în eparhiile Patriarhiei Române, instigând laneascultare, răzvrătire șidezbinare.

Clericii,monahii şi mirenii implicați în acțiuni de răzvrătire şi denigrare aSinodului din Creta,ignorând faptul că un Sinod nu poate fi judecat decât decătre un alt Sinod,vor fi chemaţi laîndreptare prin dialog pașnicși lămurirecanonicăprivind gravitatea dezbinării șia tulburăriipăcii șiunitățiiBisericii. La fel, sancțiunile administrative și canonice disciplinare se vor aplicaspre îndreptareaclericilor, monahilor șimirenilor care persistă înstarea lor de răzvrătire șidezbinare, tulburândpacea șiunitatea Bisericii.

Totodată,s-a reamintit că dacă Părinţii sinodali care au participat la cel de-al doileaSinod Ecumenic (din anul 381) au operat 3 omisiuni și 10 adăugiri saudiortosirila textul Crezului formulat de către Părinții Sinodului I Ecumenic(din anul 325), cu scopul de clarifica şi completa textul sinodal iniţial, cuatât mai mult un viitor Sfânt și MareSinod al Bisericii Ortodoxe poate explicita, nuanța șidezvolta documentele formulate şi aprobate de către Sinodul din Creta, pentru ase evita interpretări eronate dăunătoare păcii şi unităţii Bisericii luiHristos. În această privință, de remarcat este şihotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare care, deşi are uneleobservații critice şi a propus amendamenteviitoare la unele documentele ale Sinodului din Creta, totuși a hotărât: „să păstreze comuniunea fraternă, euharistică, spirituală, dogmatică şi canonică cu toate Bisericile Ortodoxe locale –atât cu cele care au participat la Sinodul din Creta, cât şi cu cele care nu au participat”.

Înconcluzie, orice lămurire privind expunereacredinţei ortodoxe trebuie făcută în interiorul comuniunii bisericeşti, nu înstare de răzvrătire şi dezbinare, deoarece Duhul Sfânt este, în acelaşitimp,Duhul Adevărului (cf. Ioan16, 13) şi Duhul împărtășirii sau al comuniunii(cf. 2 Corinteni 13, 13).

Biroulde Presă al Patriarhiei Române

Related Posts

Sari la conținut